BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?
PAMASKONG ANYAYA

Requires Adobe Flash

Your rating: None Average: 4.6 (37 votes)

KORO:
Maghintay sa pagsilang ng Kamahal-mahalan
Ihanda ang sarili at ang buong sambayanan
Pagtutunggali'y kalimutan
Pagmamaramot ay talikdan
Anyayahan sa puso't isip Siyang huwaran

Do'n sa silangan Niya, tanawin tuwina
Halimbawa ng payak na buhay
Ating iwasan ang pagnanasang lahat ay kamtin
Buhay Niya ang mithiin
Papayapa ang mundo kung tayo'y magbago't (KORO)

Do'n sa silangan Niya, tanawin tuwina
Ang pasakit ng Kristong sumapit
Sa karukhaa'y nagmula Magandang Balita ng Diyos
Bugtong na Anak ng Diyos
Hindi mo man mahigtan, sarili'y ihanda't (KORO)

Kalimita'y nalulunod tayo sa rangya
Ng paghahanda sa araw ng sangnilikha
Kung babalik tayo sa pinagmulan Niya
Higit na makabuluhan ang pagdiriwang (KORO)

Anyayahan sa puso't isip Siyang huwaran!BP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com