BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?
KAIBIGAN, KAPANALIG

Requires Adobe Flash

Your rating: None Average: 4.7 (12 votes)

Ang atas ko sa inyo, mga kaibigan ko,
ay magmahalan kayo
tulad ng pagmamahal ko sa inyo.

May hihigit pa kayang dakila
sa pag-ibig na laang ialay ang buhay
alang-alang sa kaibigan?
Kayo nga’y kaibigan ko
kung matutupad ninyo ang iniaatas ko.

Kayo’y ’di na alipin, kundi kaibigan ko.
Lahat ng mula sa Ama’y nalahad ko na sa inyo
Kayo’y hinirang ko, ’di ako ang hinirang n’yo.
Loob kong humayo kayo at magbunga nang ibayo

Ito nga ang s’yang utos ko
na bilin ko sa inyo: “Magmahalan kayo!
Magmahalan kayo!”

Based on John 15:12–17
WORDS Tim Ofrasio, SJ
MUSIC Eduardo P. Hontiveros, SJ
ARRANGEMENT Gino TorresBP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com