BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?
GLORIA IN EXCELSIS DEO

Requires Adobe Flash

Your rating: None Average: 4.6 (47 votes)

I
Maulap man ang langit mo,
at magdilim ang 'yong mundo,
at parang hindi mo na maaninagan
ang kahulugan...

II
…ng pagdaloy ng panahon
sinubok mo bang itanong:
"Hindi ba't sa pagiging-tao ng Diyos,
tayo'y nagkaroon ng Manunubos?"

REFRAIN
Gloria in excelsis Deo!
Isinilang na ang Pag-asa ng mundo!
Gloria in excelsis Deo!
Emmanuel sa 'yo ang tawag! Gloria!
O Hesus, aming Liwanag! Gloria!

III
Mula sa kanyang pagka-Diyos,
nanaog si Kristo Hesus,
nang maipamalas sa ating lahat na buod ng buhay...

IV
…ang paghahandog-sarili
sa ating dukha at api.
Dahil hindi nga ba't sabsaban ang siyang
kauna-unahang tahanan ng Diyos? (REFRAIN)

CODA
Gloria!
Maulap man ang langit mo,
at magdilim ang 'yong mundo,
Diba't sa pagiging-tao ng Dios
tayo'y nagkaroon ng Manunubos?
Emmanuel ang tawag, O, aming Liwanag!
Gloria!
Isinilang na ang Pag-asa ng mundo!
Gloria in excelsis Deo!
Gloria in excelsis Deo!

words Arnel Aquino, SJ
music Norman Agatep
vocal arrangement Norman Agatep
musical arrangement Paulo ZarateBP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com