BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?

Tuesday, August 22 2017 8:45pm
DAKILANG AMEN
Your rating: None Average: 4.5 (33 votes)

Sa pamamagitan ni Kristo,
Kasama Niya at sa Kanya
Ang lahat ng parangal at papuri
Ay sa Iyo, Diyos Amang
Makapangyarihan,
Kasama ng Espiritu Santo
Magpasawalang hanggan

Amen, Amen, Amen
Amen, Aleluya
Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos
Amen, Aleluya
Amen, Amen, Amen
Amen, AleluyaBP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com