BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?
BALANG ARAW

Requires Adobe Flash

Your rating: None Average: 4.4 (104 votes)

Balang araw ang liwanag matatanaw ng bulag
Ang kagandahan ng umaga pagmamasdan sa tuwina

Balang araw mumutawi sa bibig ng mga pipi
Pasasalamat at papuri awit ng luwalhati

KORO:
Aleluya, aleluya
Narito na'ng Manunubos
Luwalhatiin ang Diyos!

Balang araw tatakbo ang pilay at ang lumpo
Magsasayaw sa kagalakan
Iindak sa katuwaan (KORO)

Sa mga titik mararamdaman kapayakan ng kagalakan ng batang inaantabayanan ang kasukdulan ng kapayapaan ng buong sangkatauhan.BP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com