BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?
AMA NAMIN

Requires Adobe Flash

Your rating: None Average: 4.5 (78 votes)

Ama namin sumasalangit Ka
Sambahin ang ngalan Mo
Mapasaamin ang kaharian Mo
Sundin ang loob Mo
Dito sa lupa para nang sa langit
Bigyan Mo kami
Ng aming kakanin sa araw-araw
At patawarin Mo kami
Sa aming mga sala
Para nang pagpapatawad namin
Sa nagkakasala sa amin
At huwag Mo kaming ipahintulot
Sa tukso at iadya Mo kami
Sa lahat ng masama

Upang mahuli ang diwa ng pakikibaka para sa katarungan at kapayapaan sa ilalim ng rehimeng Marcos, minarapat ni Manoling na gumamit ng minor key sa kanyang mga komposisyon sa panahong iyon. Isinulat itong bersiyon ng Ama Namin sa panahon ng pakikibaka sa Edsa.BP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com