BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?
AMA NAMIN
Your rating: None Average: 4.4 (48 votes)

Ama namin sumasalangit Ka
Sambahin ang ngalan Mo
Mapasaamin ang kaharian Mo
Sundin ang loob Mo
Dito sa lupa para ng sa langit
Bigyan Mo kami ngayon
Ng among kakanin sa araw-araw
At patawarin Mo kami
Sa aming mga sala
Para ng pagpapatawad namin
Sa nagkakasala sa amin
At huwag Mo kaming ipahintulot
Sa tukso't iadya Mo kami
Sa lahat ng masamaBP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com